Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on lääketieteelliseen kuntoutus- ja hoitokäytäntöihin sekä tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa musiikin avulla tapahtuvaa kuntoutusta. Musiikkiterapian tavoitteena on musiikin keinoin tukea asiakkaan kehitystä ja mahdollistaa työstä, opiskelusta tai muista arjen toiminnoista suoriutumista ja osallistumista huomioiden kuntoutujan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja kognitiiviset tarpeet. Musiikkiterapialla voidaan tukea vuorovaikutustaitoja, kehonhahmotusta, oman toiminnan jäsentämistä ja ympäristön hahmottamista sekä tarkkaavaisuuden suuntaamista ja ylläpitämistä. Musiikkiterapian tarkoituksena voi olla myös psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen, itseilmaisun ja tunne-elämän, itsetuntemuksen, itseluottamuksen ja elämänhallinnan parantuminen. Asiakas määrittelee yhdessä terapeutin ja mahdollisesti omaistensa ja läheistensä kanssa kuntoutumisensa yksilölliset tavoitteet.

Musiikkiterapiaa voidaan antaa mm. seuraavissa sairauksissa tai sairausryhmissä, joissa tarvitaan usein verbaalisen psykoterapian sijasta tai sen ohella sanatonta lähestymistapaa kommunikoinnin ja itseilmaisun tukemiseksi:

  • autismi
  • neuropsykiatriset häiriöt, kuten tarkkaavaisuuden ja käyttäytymisen häiriöt, sosiaalisen toiminnan häiriöt, ylivilkkaus
  • mutismi
  • kontakti- ja kommunikaatiohäiriöt
  • puheen- ja kielenkehityksen häiriöt
  • psykiatriset toimintahäiriöt, kuten ahdistuneisuus, masennus
  • oppimishäiriöt
  • koordinaatiohäiriöt
  • kehityshäiriöt, synnynnäiset epämuodostumat ja kromosomihäiriöt
  • liikuntavammat

Terapiamenetelmät

Musiikkiterapeutti ja asiakas valitsevat käytettävät menetelmät asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Musiikkiterapeutti käyttää soittamiseen ja improvisaatioon, äänenkäyttöön ja laulamiseen, sekä musiikin kuunteluun perustuvia menetelmiä. Terapiassa voidaan käyttää myös musiikin tekemiseen perustuvia menetelmiä, kuten laulujen tekemistä, säveltämistä ja sovittamista. Musiikkiin voidaan yhdistää myös mm. kirjoittamista, kuvallista työskentelyä, liikkumista ja leikkiä. Terapiassa voidaan myös keskustella ja käyttää tarvittaessa puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä. Musiikki aktivoi terapiassa alitajuista mieltä ja sen keinoin voidaan sekä paljastaa että parantaa. Musiikki saa terapiassa aikaan usein vuorovaikutusta ja tuottaa mielihyvää asiakkaalle.

Miten musiikkiterapiaan pääsee

Musiikkiterapiaan pääsee julkisen terveydenhuollon kautta, lääkärin lähetteellä tai olemalla yhteydessä suoraan terapeuttiin. Terapian aloittaminen Kelan tai HUS:n kuntoutuksena edellyttää lääkärin lähetettä. Terapian maksajana voi toimia myös kunta, mielenterveystoimisto tai perheneuvola.

Lisätietoja

https://www.musiikkiterapia.fi/