Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on lääketieteelliseen kuntoutus- ja hoitokäytäntöihin sekä tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa kuntoutusta. Musiikkiterapian tavoitteena on musiikin keinoin tukea asiakkaan kehitystä ja mahdollistaa työstä, opiskelusta tai muista arjen toiminnoista suoriutuminen kuntoutujan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja kognitiiviset tarpeet huomioiden.

Musiikkiterapialla voidaan tukea vuorovaikutustaitoja, kehonhahmotusta, oman toiminnan jäsentämistä sekä tarkkaavaisuuden suuntaamista ja ylläpitämistä. Musiikkiterapian tavoitteena voi olla myös psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen, itseilmaisun kehittyminen, tunne-elämän, itsetuntemuksen ja itseluottamuksen parantuminen. Terapiatavoitteet määritellään yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa läheisten kanssa. Musiikkiterapiaa voidaan antaa kuntoutuksena mm. seuraavissa sairauksissa tai sairausryhmissä, joissa tarvitaan usein verbaalisen psykoterapian sijasta tai sen ohella sanatonta lähestymistapaa kommunikoinnin ja itseilmaisun tukemiseksi:

  • psykiatriset toimintahäiriöt, kuten ahdistuneisuus, masennus
  • autismikirjon häiriöt
  • neuropsykiatriset häiriöt, kuten tarkkaavaisuuden ja käyttäytymisen häiriöt, sosiaalisen toiminnan häiriöt, ylivilkkaus
  • mutismi
  • kontakti- ja kommunikaatiohäiriöt
  • puheen- ja kielenkehityksen häiriöt
  • kehityshäiriöt, synnynnäiset epämuodostumat ja kromosomihäiriöt
  • liikuntavammat

Terapiamenetelmät

Käytettävät menetelmät valitaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan, usein musiikkiterapiassa soitetaan, lauletaan, kuunnellaan musiikkia, keskustellaan ja improvisoidaan. Musiikkiin voidaan yhdistää myös mm. kirjoittamista, kuvallista työskentelyä, liikkumista ja leikkiä. Musiikki aktivoi terapiassa alitajuista mieltä ja sen keinoin voidaan sekä paljastaa että parantaa. Musiikki saa terapiassa aikaan usein vuorovaikutusta ja tuottaa mielihyvää asiakkaalle, joka motivoi kuntoutusta. Musiikkiterapia ei edellytä asiakkaalta musikaalisuutta tai soittotaitoa, tärkeintä on, että musiikki on asiakkaalle jollain tavoin merkityksellistä.

Miten musiikkiterapiaan pääsee

Musiikkiterapiaan pääsee julkisen terveydenhuollon kautta, lääkärin lähetteellä tai olemalla yhteydessä suoraan terapeuttiin. Terapian aloittaminen Kelan tai HUS:n kuntoutuksena edellyttää lääkärin lähetettä. Terapian maksajana voi toimia myös kunta, mielenterveystoimisto tai perheneuvola.

Hoitosopimukset

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus on kuntoutujalle maksutonta. Kuntoutuspsykoterapiasta kuntoutuja maksaa omavastuuosuuden. Tällä hetkellä voin ottaa uusia HUS:n ja Kelan asiakkaita.

Lisätietoja

https://www.musiikkiterapia.fi/